แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เรียนรู้การใช้งาน EndNote X7.5 สำหรับการจัดการบรรณานุกรม” รุ่นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะผู้ตอบแบบประเมิน 
อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
เพศ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/กอง

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ

1. ด้านเนื้อหาและเวลาในการอบรม  
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.การอบรมช่วยให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์กับท่าน
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.ด้านวิทยากรและการบรรยาย 
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.การตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.การบริหารเวลาในการอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.ด้านเอกสารประกอบการอบรม  
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1.เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.รูปแบบเอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรม
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1.ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม EndNote ระดับใด
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม EndNote ระดับใด
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
5.ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1.การอำนวยความสะดวกและการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.การจัดสถานที่ และบรรยากาศในการฝึกอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
5.อาหารและเครื่องดื่ม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
6. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 
  มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ในระดับใด
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)

7. ท่านคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้งานในด้านใดบ้าง

การทำวิทยานิพนธ์
การทำงานวิจัย
การสอนใช้งานโปรแกรม
อื่นๆ:

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดอบรมโปรดระบุ