แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

และสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

 

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้  ความรู้ และความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน รวมถึงสำรวจการรับรู้การบริหารงานของทีมผู้บริหารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ต่อกลุ่มนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น